top of page

Zasady i warunki

 


1. Twoja akceptacja.


Aktualizacja: 06.10.2020 Witamy w Warunkach korzystania z cryptocurrencyUSA.net oraz powiązanych stron i usług. Jest to umowa („Umowa”) między nazwą właściciela witryny FuturesReferralCode.com, Emre Ata („Firma”, „my”, „nas” i „nasz”), właścicielem i operatorem FuturesReferralCode.com i dowolną inną Firmą - posiadane witryny, oprogramowanie i/lub inne powiązane usługi (łącznie „Witryna”) i Ty („Ty”, „Twój” lub „użytkownik(i)”), użytkownik Witryny. Klikając „Zgadzam się”, uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową, Polityką prywatności i Polityką plików cookie. Serwis nie jest przeznaczony dla użytkowników z aglomeracji europejskiej. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że bez niniejszej Umowy nie miałbyś żadnych praw ani dostępu do Witryny. Ani Spółka, ani żaden z jej menedżerów, członków, pracowników, przedstawicieli, agentów lub niezależnych wykonawców nie jest, w takim charakterze, licencjonowanymi doradcami finansowymi, zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi ani zarejestrowanymi brokerami-dealerami. Ani Spółka, ani Witryna nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych lub finansowych ani rekomendacji inwestycyjnych, ani też Spółka nie prowadzi działalności związanej z zawieraniem transakcji, ani nie kieruje kontami towarowymi ani nie udziela porad dotyczących obrotu towarami dostosowanych do konkretnej sytuacji. Żadne treści zawarte w Witrynie ani w niniejszej Umowie nie stanowią zachęty, rekomendacji, promocji, poparcia ani oferty przez Spółkę jakiegokolwiek konkretnego zabezpieczenia, transakcji lub inwestycji. Możemy zmienić niniejszą Umowę, Politykę prywatności lub Politykę dotyczącą plików cookie i możemy Cię o tym powiadomić. PROSZĘ WIEDZIEĆ, ŻE NINIEJSZYM POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARBITRAŻU I POZWU ZBIOROWEGO MOGĄ WPŁYWAĆ NA TWOJE PRAWA. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową lub Polityką Prywatności, nie możesz i natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Witryny. Aby uzyskać dostęp do Witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat lub co najmniej pełnoletniość w jurysdykcji, w której mieszkasz lub z której uzyskujesz dostęp do Witryny.

​​

2. Zastrzeżenie dotyczące witryny internetowej.


Wszystkie treści znajdujące się w Witrynie i na niej przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych i są oferowane „tak jak są” bez gwarancji. Czasami materiały pojawiające się w Serwisie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Firma nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w jej Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Firma może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej Stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Firma nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

​​

3. Brak polegania na informacjach o witrynie.


Ogólna zawartość naszej Witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to porada – a już na pewno nie profesjonalna – na której powinieneś polegać. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość naszej Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

​​

4. Udzielenie dostępu i licencji.


Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej Umowy, Firma udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej. Niniejsza licencja nie stanowi sprzedaży żadnego z naszych praw jako jedynego właściciela własności intelektualnej. Witryna może być używana tylko przez Ciebie i nie możesz wynajmować, wydzierżawiać, pożyczać, udzielać podlicencji ani przenosić jakichkolwiek swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub za naszą uprzednią wyraźną pisemną zgodą, nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, publikować, przesyłać, udostępniać, publicznie wyświetlać, „odbijać”, wykonywać, reprodukować, wykorzystywać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, składać oświadczeń lub gwarancji dotyczących, przekazywać lub sprzedawać jakichkolwiek treści Witryny lub treści użytkownika zawartych w Witrynie na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, stronie internetowej lub innym nośniku lub w jakimkolwiek przedsiębiorstwie komercyjnym. Użytkownik nie może opracowywać ani uzyskiwać do sprzedaży komercyjnej żadnych danych w formie do odczytu maszynowego ani w innej formie, które zawierają lub wykorzystują jakąkolwiek istotną część Witryny. Nie możesz przenosić ani przechowywać żadnych danych rezydujących lub wymienianych za pomocą Witryny w jakiejkolwiek sieci elektronicznej do użytku przez więcej niż jednego użytkownika, chyba że uzyskasz od nas uprzednią pisemną zgodę, która może zostać bezzasadnie odmówiona. Skontaktuj się z nami pod adresem cryptocurrencyintheusa@gmail.com, aby poprosić o wymagane pozwolenie.

​​

jako użytkownik Witryny nie otrzymujesz żadnych udziałów własnościowych w żadnej części Witryny; otrzymujesz jedynie wyżej wymienioną odwoływalną licencję lub dostęp wymienione powyżej. Twoja licencja lub dostęp do Witryny podlega następującym wymaganiom:

​​

a. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, demontować, modyfikować, wynajmować, sprzedawać, tłumaczyć, dzierżawić, wypożyczać, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych lub ulepszeń Witryny lub jakiejkolwiek jej części z jakiegokolwiek powodu.

​​

b. Nie możesz udostępniać swojej licencji ani dostępu innym stronom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, Polityce prywatności, Polityce plików cookie lub jakichkolwiek dodatkowych umowach.

​​

C. Nie możesz naruszać ani naruszać własności intelektualnej, prywatności lub innych praw

​​

D. Podczas korzystania z Witryny nie wolno naruszać żadnych praw, zasad ani procedur obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

​​

do. Nie możesz naruszać żadnych dodatkowych zasad Firmy.

​​

F. Nie możesz korzystać z naszej Witryny poza określonymi przez nas kanałami.

​​

g. Nie możesz korzystać z Witryny na komputerze używanym do obsługi obiektów jądrowych, podtrzymywania życia lub innych aplikacji o znaczeniu krytycznym, w których zagrożone może być życie lub mienie.

​​

h. Nie możesz sprzedawać, wydzierżawiać, pożyczać, rozpowszechniać, przenosić ani udzielać podlicencji na Witrynę lub uzyskiwać do niej dostęp, ani czerpać dochodów z użytkowania lub udostępniania Witryny, o ile nie jest to możliwe za pośrednictwem funkcji naszej Witryny.

​​

Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista ograniczeń, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń, możemy cofnąć Twoją licencję lub dostęp do korzystania z naszej Witryny według naszego uznania. Ponadto możemy cofnąć Twoją licencję lub ograniczyć Twój dostęp do naszej Witryny, jeśli uznamy, że Twoje działania mogą zaszkodzić nam lub któremukolwiek z naszych użytkowników.

​​

Nieodwołanie przez nas Twojej licencji lub ograniczenie dostępu nie stanowi zrzeczenia się Twojego postępowania.

​​

Informacje dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Witryny i wszelkie materiały w niej zawarte lub przekazywane, w tym między innymi obrazy, tekst, grafika, ilustracje, logo, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, fotografie, audio, wideo, dane, dane osób trzecich, sieć usługi i wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane stanowią wyłączną własność Spółki i jej licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nic w niniejszej Umowie nie będzie uważane za tworzenie licencji w ramach takich praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, reprodukować, przesyłać, publicznie wyświetlać , publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakichkolwiek materiałów lub treści dostępnych w Serwisie. Korzystanie z Witryny lub zawartych w niej materiałów w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie, jest surowo zabronione.

FuturesReferralCode.com to Binance i Huobi, Gate io, Okx, Mexc, KuCoin Affiliate.

bottom of page